Volební program 2018–2022

Transparentní hospodaření

Budeme pečovat o finanční zdraví obce a nedopustíme její neúnosné zadlužování. Budeme klást důraz na to, aby se obec chovala jako řádný hospodář. Zasadíme se o to, aby hospodaření obce bylo transparentní – jednotné zveřejňování výběrových řízení, smluv, transparentní účty. Občané tak budou moci kontrolovat, za co se finanční prostředky obce utrácejí. Stejně tak budeme zveřejňovat i smlouvy a účetnictví organizací, které obec zřizuje.

Otevřený úřad a komunikace s občany

Mnoho projektů je časově náročných zejména v přípravném procesu, a přesto se rádi s Vámi podělíme o informace již v raném stadiu příprav. Máme zájem o Vaši průběžnou zpětnou vazbu, protože věříme, že věcná diskuze je přínosem a cestou ke zkvalitnění projektů.
Obec je velmi rozsáhlá, a každá z částí vnímá prioritu potřeb trochu jinak. Musíme o tom společně diskutovat. Připravíme mapu obce, kam bychom rádi spolu s Vámi zapisovali potřeby jednotlivých lokalit. Tento materiál poslouží jako výchozí bod pro přípravu projektů rozvoje obce a nastavení priorit pro nadcházející období.

Rozvoj obce

Chceme plynule navázat na projekty, které jsou v souladu s naším programem a potřebami občanů naší obce. Rozpracované projekty řádně dokončíme – především projekt Rozšíření kanalizace a čistírny odpadních vod.
Budeme v maximální možné míře vyhledávat dotační zdroje na podporu smysluplných projektů v obci. S občany budeme vést otevřený dialog o potřebách. Participace občanů na rozvoji obce je pro nás klíčová. Výsledkem dialogu by měl být strategický plán rozvoje obce.

Zdravotnictví a sociální služby

V obci zásadně chybí ambulantní péče – ordinace praktického lékaře pro dospělé i děti a dorost. Vynaložíme všechny síly, abychom to napravili a ordinace v obci vznikly. Taktéž budeme vést dialog s Farní charitou v Neratovicích a zaměříme se na lepší dostupnost domácí zdravotní a sociální péče našim seniorům. Otevřeme otázku vybudování domu s pečovatelskou službou přímo v obci.

Školství

Zlepšíme komunikaci a spolupráci obce s místní Základní a mateřskou školou. Budeme plně podporovat veškeré aktivity a rozvoj naší školy a školky. Jsme velice hrdí na to, že máme v obci kvalitní školu jak po stránce vlastní výuky, tak po stránce výchovy v oblasti mezilidských vztahů a občanského cítění.

Občanská společnost

Budeme podporovat rozvoj občanské společnosti – Sokol, Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení, Zahrádkářský svaz, Kaštánek, Rybáři aj. jsou nedílnou součástí naší obce. K rozvoji jejich činnosti chceme pravidelně přispívat nejen finančně, ale také v rámci možností také být nápomocni v záležitostech dotačních či administrativních. Nastavíme transparentní systém pro přidělování dotací z rozpočtu obce. Intenzivně budeme podporovat kulturu, sport a činnost všech našich aktivních spolků.

Bezpečnost

Zaměříme se na zefektivnění práce naší obecní policie – naši policisté by se v budoucnu více zaměřili na klasickou pochůzkovou činnost a prevenci drobné kriminality. Budeme podporovat činnost našeho Sboru dobrovolných hasičů.

Doprava

Budeme pokračovat v dlouhodobých cílech a strategických projektech. Maximálně podpoříme projekt zavedení tramvajové linky do Zdib, a s ním související vybudování záchytného parkoviště v katastru obce Sedlec.
Stávající Průběžná je přetížená nejen rozvojem naší obce, ale z velké části také rozvojem okolních obcí. Bohužel jako jediná obec se dostatečně nebráníme. Jedním z našich cílů je zklidnění průjezdu obcí a omezení tranzitní dopravy obcí. Navrhujeme začít vypracováním dopravní studie za účelem zklidnění průjezdu naší obcí a poté bez odkladu realizovat navrhnutá řešení.
V obci zcela chybí cyklostezky a v některých částech pak i pěší trasy pro bezpečný pohyb, zaměříme se proto na jejich vybudování. Cílem je bezpečné propojení vzdálenějších lokalit obce s centrem a zastávkami autobusu, resp. tramvaje v budoucnu. U zastávek autobusu je potřeba vybudovat i dostatečný počet stojanů na kola.

Životní prostředí, občanská vybavenost a volnočasové aktivity

Nalezneme vhodné místo pro sběrný dvůr, tak aby nebyl v bezprostřední blízkosti naší Základní a mateřské školy, ale byl stále běžně dostupný všem občanům.
Vynaložíme veškeré síly, abychom naši obec bránili před realizací nepřiměřeně velkých developerských projektů, které by znehodnotily naše životní prostředí.
Vybudujeme nové klidové zóny a pokusíme se obnovit staré historické cesty, které ještě nedávno vedly mezi poli.
Zaměříme se na kvalitní péči o zeleň a čistotu obce. Budeme udržovat a rozvíjet dětská hřiště a veřejné prostory, abychom se zde cítili dobře.

Naším cílem je obec, která žije po celý den.